سوالات متداول ترازو محک

محک کالا

سوالات متداول

  1. دستگاه در مجاورت پنکه یا کولر است
  2. دستگاه روی سطح تراز قرار ندارد
  3. پایه های دستگاه تنظیم نیست
  1. کاغذ برعکس درون دستگاه است.
  2. منوی چاپ در تنظیمات فعال نمی باشد
  3. چاپگر خراب است